Toiminnan periaatteet

TOIMINNAN PERIAATTEET

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotiseudun kaikinpuolista kehittämistä paikallisten erityispiirteiden pohjalta, edistää elinympäristön laadun parantamista ja ihmisten viihtyvyyttä, perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista, lisätä kotiseututietoutta, ylläpitää kotiseutuhenkeä, voimistaa omatoimisuutta, vaalia ja edistää kotiseudun kulttuureja.

 

Toiminnan toteuttamismuodot

Yhdistys toimiialueensa etujen puolustajana, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Se tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille sekä toimii alueensa asukkaiden yhteisöjen yhdistäjänä ja etujen valvojana sekä seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä.

Yhdistys harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää toimintaa, tukee museotoimintaa ja paikallista kotiseutuarkistoa ja ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja, järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja j aopintoretkiä.

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomem Kotiseutuliiton kanssa

 

KEITELE-SEURAN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keitele-Seura ry. Sen kotipaikka on Keiteleen kunta ja toimialue Keiteleen kunta ja sen lähiseudut.

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on

- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen  

  sekä

- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa   päätöksentekoon,

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja  tutkimuksia,

- harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,

- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,

- harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,

- ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,

- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,

- järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,

- toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

 

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi pienimuotoista muistoesineitten myyntitoimintaa sekä kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen jäseniä ovat 1) varsinaiset jäsenet, 2) kannattajajäsenet ja 3) kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oiskeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen kokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Varsinainen jäsen voi halutessaan valita ainaisjäsenyyden maksamalla yhdistyksen kokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää  täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-9 muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukssan luettuna, on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä muun henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa hallituksen määräämänä aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkuymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai ilmoittmalla paikallislehdessä.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

     kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

    muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitus asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

     kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle

     kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi

    tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

=========================================================================== 

Keitele-Seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2019

 

Kotiseutuyhdistys Keitele-Seuran toiminnan periaatteet ja toteuttamismuodot

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

-kotiseudun kaikinpuolista kehittämistä paikallisten erityispiirteiden pohjalta

-ympäristön laadun parantamista, viihtyvyyttä, luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista

-perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista

-kotiseututietoutta, kotiseutuhenkeä, omatoimisuutta, kotiseudun kulttuureja

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-toimii alueensa etujen puolustajana, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa

-tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja

-toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdistäjänä ja etujen valvojana

-järjestää kokouksia, kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita ja retkiä

-toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kanssa

 

Keiteleen kunta täyttää vuonna 2019 140 vuotta. Otamme juhlavuoden huomioon toiminnassamme, osallistumme juhlintaan ja tarvittaessa järjestelyihin.

 

Perinne- ja kulttuuritapahtumia

 

Suomen juhlavuodeksi 2017 suunniteltiin keiteleläisen musiikin konserttia, joka olisi toteutettu yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä ev.lut. seurakunnan kanssa. Se jäi toteutumatta silloisen kanttorin sairastuttua. Suunnitelmat on kaivettu naftaliinista ja konsertti mahdollisesti toteutuu Keiteleen juhlavuonna 2019.

 

Alkuvuodesta 2019 saataneen päätökseen myös Sata kuvaa, sata tarinaa -kirjahanke, jonka alunperin myös piti tulla Suomi 100 -juhlavuonna. Keitele-Seura on hankkeessa Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä Kameraseuran yhteistyökumppani.

 

Juhannuskokko järjestetään yhdessä  kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Kirkkovenesoutuja järjestetään tulevana kesänä, kun kirkkovene  on  kesällä 2018 tehdyn kunnostuksen jälkeen toivottavasti ensi kesänäkin käyttökelpoinen. Voidaan järjestää myös opastettuja kävelykierroksia.

 

Tehdään mahdollisesti jokin kulttuuriretki yhdessä jonkin toisen yhdistyksen kanssa.

 

Muita tapahtumia ja hankkeita

 

Osallistutaan tammikuussa pidettäville hyvinvointimessuille.

 

Järjestetään myyntitapahtumia sopivissa tilanteissa. Entisten tuotteiden lisäksi on jo valmiina jääkaappimagneetteja. Muitakin tuotteita voidaan kehitellä. Tutkitaan mm.mahdollisuuksia tuottaa kesäksi t-paitoja, joissa olisi Timo-Heikki Variksen joutsenkuva.

 

Kesällä pidetään toripäivä, jos työvoimaa löytyy riittävästi.

 

Suunnitelmien mukaisesti käytetään pappilaa varten kerätyt rahat sisällä olevien rakenteiden purkamiseen, seinähirsien uusimiseen ja yläpohjan eristeiden poistoon. Lisärahoitusta haetaan Ylä-Savon Veturilta. Sitä varten tarvitaan uusi, määräaikainen vuokrasopimus kunnan kanssa. Etsitään myös muita mahdollisia rahoitusratkaisuja. Remontissa edetään varojen ja voimien mukaan.

 

Keväällä pidetään entiseen tapaan roskatalkoot. Tehdään aloite kierrätysinfon järjestämisestä koululaisille ja ehkä myös aikuisille.

 

Vaikuttaminen ja yhteistyö

 

Otetaan aktiivisesti yhteyttä muihin yhdistyksiin ja etsitään mahdollisuuksia yhteistyöhön. Niitä löytynee esimerkiksi perinteiden tallentamisen ja esillä pitämisen sekä tapahtumien ja retkien järjestämisen parissa.

 

Kunnan kanssa jo vakiintuneita yhteistyömuotoja ovat mm. roskatalkoot ja juhannuskokko. Myös nuorisotilojen valvontavuoroja voitaneen tarvittaessa hoitaa, samoin kuin vuonna 2018.

 

Seurataan kunnallista päätöksentekoa, pyritään ottamaan selvää aiotuista hankkeista ja tehdään tarvittaessa aloitteita ja esityksiä. Pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kuntalain suomien mahdollisuuksien mukaisesti.Voisimme ehdottaa esimerkiksi kuntalaisraatien perustamista.

 

Tiedottaminen

 

Keitele-Seura tiedottaa toiminnastaan tapahtumien yhteydessä, paikallislehdessä, kotisivuilla, kunnan sivuilla ja facebookissa sekä seinäilmoituksin ja jäsenkirjein. Pyritään kehittämään tiedottamista entistä kattavammaksi ja näkyvämmäksi.

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

24.02 | 13:38

Kiitos Annna Maija ja Päivi! Kesää kohti...

...
03.01 | 00:26

Do you need an urgent loan? If yes email me via: jayaram.sarma7@gmail.com

...
28.12 | 17:51

Kuvan on ottanut Kari Väisänen.

...
21.12 | 18:07

Huima kuva! Kenenkähän ottama tämä on?

...
Tykkäät tästä sivusta